Artikel 1 – Identiteit van opdrachtnemer

Dit zijn de algemene voorwaarden van Barbara Karel, voice-over met audiostudio gevestigd te Haarlem. Telefoonnummer: 06-14124407/E-mail: info@barbarakarel.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en geleverde diensten van Barbara Karel.

Artikel 3 – Prijzen en leveringstermijn

Offertes en afgesproken leveringsdata kunnen altijd worden herzien als Barbara Karel, voor het uitvoeren van de opdracht, het volledige op te nemen script, of de te bewerken audio nog niet heeft kunnen inzien/horen. Of als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Prijsopgaven en termijnen kunnen door Barbara Karel ook worden herroepen als de werkzaamheden afwijken van wat door de opdrachtgever van tevoren is aangegeven.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door de opdrachtgever per mail wordt bevestigd.

4.6 De opdrachtgever geeft vooraf aan voor welke media en/of zender de productie gebruikt gaat worden. Ook geeft de opdrachtgever duidelijk aan of de opdracht voor een lokale, regionale of landelijke zender is bedoeld. En met een lokale zender wordt bedoeld: een zender die in maximaal 1 gemeente officieel te ontvangen is. Een regionale zender is alles wat daarbuiten valt en binnen een provincie te ontvangen is. Is de zender te zien in twee of meerdere provincies, dan gaat het om een landelijke productie. Internet is altijd landelijk.

4.5 De opdrachtgever is verplicht de onder de overeenkomst vallende producties alléén voor het afgesproken doel en de afgesproken termijn te gebruiken. Als de opdrachtgever de producties voor een ander doel of afwijkende periode gebruikt, kan Barbara Karel extra kosten in rekening brengen. Volgens de door Barbara Karel opgestelde tarieven.

Artikel 5 – Tarieven.

5.1 Voor alle producties hanteert Barbara Karel vaste prijzen, die de opdrachtgever van te voren weet. Tenzij anders is afgesproken.

5.2 De genoemde prijzen zijn exclusief btw.

5.3 Prijzen zijn van toepassing bij opname in de geluidsstudio van Barbara Karel zelf. Bij opname op locatie kunnen onkosten in rekening worden gebracht, zoals reiskosten, verblijfskosten, travelfee of studiokosten. De opdrachtgever dient duidelijk van te voren aan te geven waar de opname plaatsvindt. Ook Barbara Karel zal duidelijk van te voren en per mail aangeven wat de eventuele extra kosten zijn voor een opname op locatie.

5.4 De prijzen zijn gebaseerd op opnames per script en per productietype. Als er meerdere scripts voor 1 productie moeten worden opgenomen, zal er voor elk script een prijsafspraak worden gemaakt.

Artikel 6 – Leveringstermijn

6.1 De leveringstermijn of datum wordt van te voren in overleg bepaald. Barbara Karel heeft het recht om af te wijken van de afgesproken leverdatum, als de opdrachtgever niet op tijd het definitieve script/input aanlevert.

6.2 Barbara Karel mag altijd een productie weigeren, zonder daarvoor een geldige reden op te hoeven geven.

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever zal alles doen wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van een opdracht door Barbara Karel mogelijk te maken, zoals het aanleveren van correcte en foutloze scripts, begeleidende documentatie, audio-guides en/of duidelijke instructies met betrekking tot de tone-of-voice. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle vertraging en meerkosten, als de opdrachtgever hier niet geheel of gedeeltelijk aan voldoet.

7.2 Eventuele extra kosten die door wijzigingen van de opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht ontstaan, kunnen door Barbara Karel bij de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Geleverde productie

8.1 Bij de prijs is een retake op de tone of voice inbegrepen. Tekstwijzigingen achteraf worden doorberekend.

8.3 Wanneer bij een opnamesessie de klant virtueel aanwezig is door middel van een Creative Control sessie, vervalt de bij de prijs inbegrepen retake op de tone of voice. Deze retake op de tone of voice vervalt ook wanneer Barbara Karel op locatie inspreekt en niet in haar eigen geluidsstudio.

8.4 Wijzigingen op de gebriefde tone of voice, die hogere kosten kunnen veroorzaken, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

8.5 Spreekfouten door Barbara Karel worden kosteloos verbeterd.

8.6 Barbara Karel levert, tenzij anders afgesproken, ruwe audio aan. Dit wil zeggen, onbewerkte audio waar je ademhalingen, klikjes, plopjes etc. kunt horen.

8.7 Bij afzegging achteraf wordt 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud.


9.1 Zolang Barbara Karel geen volledige betaling voor de opdracht heeft ontvangen, blijft de geleverde productie eigendom van Barbara Karel.

9.2 Barbara Karel heeft het recht de productie terug te vorderen, als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, als hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of als er beslag op de producties wordt gelegd.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Op alle door Barbara Karel verstrekte ingesproken en geschreven teksten behoudt Barbara Karel zich altijd het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan als Barbara Karel daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

10.2 De opdrachtgever kan het door Barbara Karel geleverde product alleen voor een andere productie of nieuw project gebruiken na financiële compensatie, die in overleg met Barbara Karel vastgesteld dient te worden.

10.3 Als de opdrachtgever wil dat Barbara Karel bij haar werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden van derden, dan garandeert de opdrachtgever dat hij/zij over de benodigde (auteurs)rechten beschikt.

10.3 Als de opdrachtgever in strijd met het bepaalde onder 1, 2, en 3 van dit artikel handelt, is hij/zij aan Barbara Karel een boete van EUR 10.000,00 verschuldigd voor iedere handeling.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

11.2 Indien de opdrachtgever zich niet aan de gestelde betalingstermijn houdt en Barbara Karel tenminste een aanmaning heeft verstuurd, heeft Barbara Karel het recht de eventuele incassokosten plus het wettelijk bepaalde kredietpercentage aan de opdrachtgever door te berekenen. En de ingesproken tekst van het medium te laten verwijderen, ook op kosten van de opdrachtgever.

Artikel 12 – Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.